تبلیغات
زندگی نامه بزرگان اسلام(پیامبران) - خلفای راشیدین
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است

بعد از رحلت پیامبر(ص) همه مسلمین با حضرت ابوبکر بیعت کرده اند. حضرت ابوبکر سیاست خویش در مسجد نبوی در ضمن یک خطبه در حظور مسلمین بیان نموده و گفتند ای مردم من از شما بهتر نیستم و من را در انجام عمل نیک یاری کنید. پرتوانمند شما نزد من ضعیف بوده و هر ضعیف شما نزد من توانمند است. حق ناتوان را از توانمند باز ستانم و در قوم که فهشاء و بدکاری شیوع یابد به بلای عام گرفتار خواهد شد.

 


« حوادث مهم خلافت حضرت ابوبکر صدیق (رض)»


پیامبران کاذب را نامبرده و جنگ مهم آن کدام بود، چقدر دوام کرد و چقدر صحابه و حافظان قرآن کریم شهید شدند، مسیلمه کاذب به شهامت کی به قتل رسید؟

ارتداد برخه اقوام به میان پیامبران کاذب مانند: مسیلمه کاذب، طلیعته الاسدی ابا ورزیدن بعضی از مردم از ادای ذکات بود. حضرت ابوبکر صدیق(رض) اول برای از بین بردن پیامبران کاذب و اصلاح مرتدان اقدام نمودند. بعداً اُسامه بن زید به خاطر جهاد با رومیان به شام فرستاد، که مؤفقانه برگشت. هم چنان مانعین اعلان جهاد نمود، با مدعیان دروغین نبوت جهاد نمود. جنگ مهم جنگ یمامه بود. که مسیلمه کذاب صورت گرفت. نبرد مذکور یک سال دوام نمود که 1200 صحابه و حافظان قرآن کریم در آن به شهادت نائل آمدند. و به شهادت خالد بن ولید مسیلمه کذاب به قتل رسید.

 


قرآن کریم به چه چیز تحریر شده بود، و کدام شخص قرآن کریم را جمع و تدوین نمود؟


حضرت عمر(رض) با حضرت ابوبکر مشوره داد، که اگر شهادت حافظان قرآن کریم چنین ادامه یابد نشود خدای نخواسته قرآن ضایع گردد. بناءً حضرت ابوبکر صدیق زید بن ثابت را امر فرمود: که قرآن کریم را جمع و تدوین نماید. حضرت زید بن ثابت قرآن کریم را که با برگ و پوست درخت خرما تحریر شده بود، در یک مصحف جمع آوری نمود.

 


خالد بن ولید با چقدر مجاهد به سوی عراق فرستاده شد، و فتوحات عراق در سال چندم هجری انجام یافت؟


حضرت ابوبکر صدیق خالد بن ولید را با 4000 مجاهد به سوی عراق فرستاد، و در ظرف یک سال و دوماه منطقه دریای فرات را تصرف نموده وحیره مرکز عراق، را تحت سلطة خویش در آورد. فتوحات در سال دوازده هم هجری در خاک عراق انجام پذیرفت.

 


رومی ها بخاطر نابودی مسلمین چقدر لشکر جمع آوری کردند، حضرت ابوبکر صدیق به خاطر تصرف شام چند مجموعه مجاهدین را تعین نمود هر یک را مام ببرید؟


رومی ها به خاطر نابودی مسلمین لشکر بزرگی 240000 نفری را جمع آوری کردند. حضرت ابوبکر صدیِق(رض) به خاطر تصرف شام و مقابلة کفار چهار مجموعة مجاهدین را برای چهار منطقه تعین نمود، عمر بن عاص را به فلستین حضرت ابو عبیده بن جراح را به حَمس، زید بن ابوسفیان را به دمشق، شرجیل بن حسنه را به اُردون اعزام داشتند.

 


جنگ تاریخی یرموک در کدام سال هجری و به سرکردگی کدام شخص بود، تعداد مجاهدین مسلمان در این جنگ چقدر بود، از دشمن چقدر به قتل رسید، و از مسلمانان چقدر شهید شدند؟


حضرت ابوبکر صدیق(رض) خالد بن ولید به شام فرستاد و تعداد لشکر خالد بن ولید 36000 نفر بود. جنگ تاریخی در 28 ربیع الاول سال سیزده هم (هه ق) در کنار دریای یَرموک در گرفت. دشمن شکست فاحش خورد، و 130000 نفر دشمن به قتل رسیدند. در حالیکه از مجاهدین 3000 تن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. امپراتوری روم را از شام بیرون راندند، که بعد از آن در فکر هیچ گونه تعرض و تجاوز نه برآمد.

 


خالد بن ولید در جنگ یرموک نقشه جنگ را چطور طرح نموده بود، و از چند جانب جنگ را آغاز نمود؟


خالد بن ولید نقشه جنگ را چنان طرح نموده بود، که لشکر خویش را به 38 مربع تقسیم نموده بود و از 3 جانب هجوم را آغاز نمود. و در اَثنای جنگ اطلاع وفات حضرت ابوبکر صدیق رسید، اما فرمانده مسلمین تا پایان نبرد خبر وفاتشان را مخفی نگهداشت، تا غازیآن معنویات خویش را از دست ندهند.

 


« حضرت عمر(رض) از سال 13 الی 23 هه ق»


اسم اصلی، لقب، نام پدر، سال تولد، محل آن کجا بود و نصب شان در جد چندم با پیامبر(ص) یکجا میشود؟

اسم اصلی ایشان عمر، لقب شان فاروق، پدرشان خطاب نام داشت. 140 سال بعد از اومّل الفیل در شهر مکه به دنیا آمد. نصب شان در جد نهم با پیامبر(ص) یکجا میشود. و در همه غزوات با پیامبر(ص) بودند. وقتیکه خلیفه اول بیمار گردید، در زندگی خویش در سال سیزده هم هجری حضرت عمر فاروق را با مشوره اصحاب جانشین خود را تعین کردند.

« فتوحات حضرت عمر رض)»

 


دوران فتوحات حضرت عمر(رض) در چهار سمت تا کجا امتداد یافت، غزوات مهم آن کدام بود؟


دوره خلافت خلیفه دوم یک دوره روشن تاریخ اسلام بشمار میرود. و با همه فتوحات زمان اموی ها و عباسی ها برابری میکند. بسوی شرق تا خراسان و ترکستان تا لیپا و از طرف جنوب تا سودان و در سمت شمال دست رومیان از تمام شام نیز کوتاه گردید. و در سمت شرق امپراتوری ساسانی ها سقوط کرد. غزوات مهم دوره او عبارت از قادسیه و نهاوند میباشد.

 


جنگ در کدام سال، تعداد طرفین، اسم قومندانان را نام برد و بلآخره چی شد؟


در غزوه قادسیة تعداد مجاهدین اسلام 30000 تن بود، و قومنده آنها در دست سعد بن ابی وقاص بود. در حالیکه تعداد لشکریان ایرانی و ساسانی به 150 هزار تن بالغ میگردید. و قومندانان لشکر های شان پهلوان اوستم و در سال 14 ه میان جانبین نبرد در گرفت. و 3 شبانه روز دوام کرد. بلآخره قومندانان قوای ایرانی شکست خورد، و خود را در یک جوی انداخت. و از دست حِلال بن حلقمه به قتل رسید. قاضیان مسلمان بعد از 2 ماه به قصد فتح مداین حرکت نمودند.

 


ایرانی كدام پل را تخریب و در كدام سال مداین را فتح و حضرت سعد بن ابی وقاس نخستین نماز جمعه را با مسلمین در كجا اداء نمودند؟


ایرانی ها پل دجله را تخریب نمودند. و از رفت و آمد كشتی ها ممانعت می نمودند. مجاهدین به كنار دریای دجله رسیدند. با حضرت سعد بن ابی  وقاس با اسپ های خویش از دریا عبور نمودند. ایرانی ها كه در آن طرف  دریا قرار داشتند فرار نمودند. حضرت سعد در سال 14 ه ق بروز شانزده هم ماه صفر قاطعانه وارد مداین گردید. چون وقت نماز جمعه بود، بناءً حضرت سعد در جای تخت شاهی كسری منبر را گذاشت. و نخستین نماز جمعه را در سرزمین ایران اداء كردند. خزانه ها جواهرات، عجایبات مداین كه از قرن ها ذخیره گردیده بود، به مدینه منوره ارسال گردید. یزدگُرد سوی حلوان گریخته بود. حلوان نیز بدست حضرت قعقاع فتح گردید، و بعداً به رأی گریخت، بلآخره سوی فرقانه رفت و به نا امیدی ها مُرد.

 

 


 


حضرت عمر(رض) بعد از چند سال خلافت و توسط چی كسی به شهادت رسید، و مبدأ تاریخ مسلمانان و از چی وقت تعین گردید؟


بعد از آن حضرت ابوعبیده بن جراح تمام شام را تا سال ه ق در تصرف خویش در آورد. بعداً حضرت عمر بن عاص توانست كه از سال 18 الی 21 تمام مصر را فتح نماید. و در زمان خلافت حضرت عمر بعضی شهرها مانند: كوفه و بصره از انواع آباد گردید. راه ها، نهرها و پلها ساخته شد، و قرارگاه منظم عسكری ترتیب و دولت اسلامی به ولایت تسلیم شد. خلاصه اینكه اوره حضرت عمر(رض) مسلمین از هر نگاه زندگی آرام و مرفع داشتند. عدالت اسلامی برقرار بود. در همین دوره تاریخ هجرت رسول الله(ص) مبدأ تاریخ مسلمانان شناخته شد. حضرت عمر(رض) بعد از 10 سال و 5 ماه به تاریخ 28 ذی الحجه سال 23 ه ق توسط غلام بنام ابولولو (فیروز) به مقام وآلای شهادت نائل آمدند.

« حضرت عثمان(رض)»

 


در باره حضرت عثمان(رض) و فتوحات دوران او مختصراً معلومات دهید؟


اسم شان عثمان، اسم پدرشان عفان و لقب شان ذوالنورین بود. سلسلة نصب او در جد پنجم با پیامبر(ص) پیوست میگردد. 5 سال بعد از واقعة فیل در شهر مكه معظمه به دنیا آمد. بدون غزوة بدر در تمام غزوات اشتراك داشتند، و كاتب وحی پیامبر(ص) نیز بود. زمانیكه حضرت عمر نیز مجروح گردید، شیش تن از بزرگان صحابه كرام هر یك حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابوطالب، طلحه بن عبدالله، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاس و عبدالرحمن بن عوف را انتخاب نمودند. تا یك نفر را انتخاب نمایند. در جریان مشوره حضرت عثمان(رض) به صفت خلیفه تعین گردید، و مسلمین با وی بیعت كردند. فتوحات دوران حضرت عثمان(رض) دو نوع بودند.

1. مناطقیكه در وقت حضرت عمر فتح گردیده بود، ولی بعد از شهادت وی بقاوت كرده بودند. از قبیل ری، حمدان، اسكندر و آذربایجان كه حضرت عثمان(رض) در تصرف قلمرو اسلامی در آوردند.

2. فتوحات سرزمین های جدید بود. مانند: قبرست، تركیه و شام كه حضرت معاویه(رض) بحیث والی شام ایفای وظیفه می نمودند، گرفته شد. بعضی سرزمین های افریقا نیز بدست مسلمین فتح شد، علاوه بر آن در مدت خلافت حضرت عثمان(رض) امور جمع و تدوین قرآن كریم كه در وقت خلافت حضرت ابوبكر صدیق تنها به شكل مصحف جمع آوری كرده بود. به اشراف حضرت زید بن ثابت تكمیل تحریر گردید.

حضرت عثمان(رض) در سال چندم ه و بعد از چند سال خلافت و به اثر دسیسه كی به شهادت رسیدند؟

حضرت عثمان(رض) بعد از 12 سال خلافت به تاریخ 35 ه از دست باقیان كه به اثر دسیسة عبدالله بن سبا از بصره، كوفه و مصر به مدینه منوره جمع شده بودند. در اَخیر ماه ذی الحجه در حالتی به شهادت رسیدند، كه در منزل خویش مصروف تلاوت قرآن كریم بود.

 


« حضرت علی(ع)»


 


حضرت علی (ص) معرفی نموده و در روز چندم شهادت حضرت عثمان به خلافت تعین شدند؟


حضرت علی داماد و پسر كاكای پیامبر(ص) بوده، مادر فاطمه بنت اسد از خاندان بنی هاشم بود. لقب شان اسدالله و حیدر بود. و در سن 10 سالگی به دین مقدس اسلام مشرف شدند. 21 سال قبل از هجرت در مكه معظمة چشم به جهان گشود. روز دوم شهادت حضرت عثمان از طرف مهاجرین و انصار مدینه به خلافت تعین شدند.

 


در زمان حضرت علی(ع) منشأ اختلافات داخلی بین مسلمین چی بود، واضح سازید؟


درین وقت نظر برخی اختلافات بین مسلمین نبرهای داخلی واقع شد. منشأ این اختلافات تأخیر حضرت علی(ع) در قصاص قاتلین حضرت عثمان بود. حضرت علی(ع) نخست وضع داخلی بهبود یافته بعداً به سراغ قاتلان برسد، مگر بعضی اصحاب دیگر مانند: حضرت معاویه، حضرت طلحه، حضرت زبیر و حضرت بی بی عایشه(رض) اسرار داشتند، كه باید قصاص قاتلین حضرت عثمان(رض) فوراً گرفته شود.

 

 


 


جنگ جمل در كدام سال واقع، و چه چیز عامل آن شد،‌ و چرا این جنگ را جنگ جمل مینامند؟


اختلافات جزئی عامل جنگ جمل و صفین گردید. جنگ جمل بین حضرت علی(ع)، بی بی عایشه، طلحه و حضرت زبیر در سال 35 ه واقع شد. با وجود میان جیگری حضرت قعقاع نزدیك بود، كه صلح صورت گیرد، متأسفانه باز هم منافقین به تحریك عبدالله بن صباح از طرف شرق جنگ را آغاز كردند. این جنگ در نزدیكی بصره واقع شد، و به شهادت حضرت زبیر و طلحه گرفتاری حضرت بی بی عایشه(رض) به پایان رسید. حضرت بی بی عایشه(رض) سوار برشتر به میدان نبرد تشریف آورده بود. بناءً این جنگ را جنگ جمل مینامند.

 


جنگ صفین در كدام سال و بین كدام اشخاص و در كدام جا صورت گرفت، واضح سازید؟


جنگ صفین بین حضرت علی(ع) و حضرت معاویه(رض) در سال 37 ه ق در مقام صفین واقع گردید. نزدیك بود كه به نفع حضرت علی(ع) تمام گردد، طرفداران حضرت معاویه(رض) قرآن كریم را بلند كردند، و گفتند كه این كلام الله بین ما و شما میانجی است. مختصراً این جنگ ختم شد.

 


 حضرت علی(ع) بعد از چند سال خلافت و چطور به خلافت رسید؟


مسئله دیگر این بود، كه بین طرفداران خود حضرت علی(ع) اختلاف رخ داده و یك تعداد مردم بنام خوارج از بیعت آن سرپیچی نمودند. و علیه حضرت علی(ع) بقاوت كردند. و چندین مرتبه با وی داخل معركة گردیدند. كه در تاریخ بنام نبردهای نهروان یاد میشود. با وجود كه جنگ های مذكور به نفع حضرت علی تمام شد، ولی بدبختانه یك تن از خوارج بنام عبدالرحمن بن ملجم به خاطر شهادت حضرت علی(ع) كمر را بست. زمانیكه حضرت علی(ع) برای ادای نماز صبح روانه مسجد كوفه بود، بعد از سه روز كم 5 سال خلافت در سنه 40 سالگی ه ق به شهادت نائل آمد.نگارش در تاریخ یکشنبه 23 مرداد 1390 توسط سامیار فروتن | نظرات ()
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی


WeblogSkin